Sök

Projekteringsledning
Från tidiga skeden med systemhandlingar till genomförande med färdigprojektering för bl.a.
bygg, vägar, järnvägar, broar, mark, VA och installationer.

Projektledning
Att driva ett projekt från start till mål, att vara vår beställarens professionella part.
Handla upp konsulter.
Framtagande av anbudsförfrågan för att fortsätta med anbudsutvärdering och upphandling.

Byggledning
Samordning, produktionsplanering med uppföljning och styrning, offertgranskning och
alternativutredningar, upphandlingar med anbudsutvärderingar.
Hålla byggmöten, göra ekonomiska regleringar med entreprenören.

Installationsledning
Samordning, produktionsplanering med uppföljning och styrning, offertgranskning och
alternativutredningar, upphandlingar med anbudsutvärderingar.

Kalkyler
Budgetkalkyl, produktionskalkyl och ekonomisk uppföljning.

Besiktningar
Certifierade besiktningsmän inom: anläggning, hus, el, VVS, belysning. 

Utredningar
Geotekniska utredningar, installations- och konstruktionsutredningar, organisationsutredningar, utredningar i
exploateringsskeden, mm

Kontrollansvarig
Certifierade enligt PBL.

Projektadministration